Komunikacja Powiatowa w Powiecie Pszczyńskim

Regulamin przewozu osób w powiatowych przewozach pasażerskich

Zarządzenie nr 21/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie organizowania drogowych powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pszczyńskiego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 7 ust. 4 pkt 4 i art. 8 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

 1. Powiat Pszczyński, jako organizator przewozów o charakterze użyteczności publicznej organizuje drogowe powiatowe przewozy pasażerskie, podejmując odpowiednie działania związane z organizacją tych przewozów.
 2. Ustala się Regulamin przewozu osób i rzeczy w drogowych powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pszczyński, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 3. Ustala się Zasady organizacji systemu informacji dla pasażera w drogowych powiatowych przewozach pasażerskich w Powiecie Pszczyńskim, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 4. Ustala się Zasady organizacji rynku przewozów drogowych w przewozach pasażerskich w Powiecie Pszczyńskim, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.
 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Regulamin przewozu osób i rzeczy w drogowych powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez powiat pszczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21./2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 30 września 2016 r.

Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 9 lit. a oraz art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.)

Rozdział 1: Przepisy ogólne

 1. Regulamin przewozu zwany danej regulaminem, określa:
  1. przepisy porządkowe oraz warunki przewozu pasażerów, bagażu, rzeczy i towarzyszących pasażerom zwierząt, środkami transportu zbiorowego na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pszczyński;
  2. uprawnienia i obowiązki pasażerów wynikające z zawarcia umowy przewozu na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pszczyński;
  3. uprawnienia i obowiązki operatora dokonującego przewozów na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pszczyński.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Organizator - Powiat Pszczyński w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.);
  2. Operator - przedsiębiorca uprawniony do świadczenia usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach użyteczności publicznej, o których mowa wart. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.);
  3. przewóz - transport osób, bagażu i zwierząt wykonywany przez operatora;
  4. pojazd - środek transportu wykorzystywany przez operatora do przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej;
  5. pasażer - osoba, która zawarła z operatorem umowę przewozu;
  6. taryfa przewozowa - stawki opłat za bilety w przewozie osób, opłat za przewoź bagażu i rzeczy, opłat za przewoź zwierząt oraz opat dodatkowych;
  7. rozkład jazdy - zatwierdzony przez organizatora, określony na podstawie Prawa przewozowego plan kursów pojazdów na liniach komunikacji użyteczności publicznej;
  8. kontroler biletów - osoba upoważniona przez operatora do przeprowadzenia kontroli posiadania biletów przez pasażerów, wyposażona w identyfikator;
  9. obsługa pojazdu - kierowca lub inna osoba upoważniona i wyznaczona przez operatora;
  10. punkt odprawy - przystanek lub dworzec autobusowy będący miejscem rozpoczęcia podroży.
 3. Do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są:
  1. pasażerowie;
  2. Operator;
  3. Organizator.
 4. Regulamin udostępnia się:
  1. w siedzibie Operatora i Organizatora;
  2. na dworcach, z których realizowana jest komunikacja użyteczności publicznej;
  3. na stronach internetowych operatora, organizatora i dworców, z których realizowana jest komunikacja użyteczności publicznej, o ile dworce te posiadają własne strony internetowe;
  4. w każdym pojeździe realizującym przewozy użyteczności publicznej, na widocznym miejscu udostępnia się do publicznego wglądu, opracowany przez Organizatora wyciąg z niniejszego regulaminu. Operator może w autobusie udostępnić także pełną treść regulaminu.

Rozdział 2: Bilet - umowa przewozu

 1. Umowa przewozu zostaje zawarta z chwilą zakupu biletu w przedsprzedaży, w kasie lub u kierowcy.
 2. Zakup biletu u kierowcy, pasażer jest obowiązany zgłosić bezpośrednio po wejściu do autobusu, przed rozpoczęciem podróży.
 3. Zakup biletu u kierowcy jest możliwy w przypadku wolnych miejsc.
 4. Pasażer dokonując opłaty za bilet ma prawo żądać wydania biletu, za który dokonał opłaty, a sprzedawca biletu zobowiązany jest wydać bilet, za który pobrał opłatę lub wydać potwierdzenie opłaty w innej formie, równoważnej biletowi.
 5. Pasażer uprawniony jest do przejazdu w dniu, na trasie i kursem określonym w zakupionym bilecie. Bilet jednorazowy nie upoważnia do przerw w podróży na trasie przewozu.
 6. Rozpoczęcie podróży, bez posiadania biletu oznacza podróż bez biletu, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.
 7. Należność za przejazd pasażera bez biletu ustala się wg taryfy uwzględniającej uprawnienia do ulg, o ile pasażer jest w stanie udokumentować posiadanie uprawnień do ulgowych opłat. Jeżeli miejsca rozpoczęcia podróży przez pasażera nie można ustalić, należność oblicza się za całą drogę przebytą przez autobus od przystanku początkowego tego kursu, w którym stwierdzono przejazd bez biletu i do przystanku najbliższego po miejscu stwierdzenia przejazdu bez biletu. Na przystanku najbliższym po miejscu stwierdzenia przewozu bez biletu, pasażer nieposiadający biletu zobowiązany jest opuścić autobus, o ile nie wykupi biletu na dalszy przejazd za zasadach ogólnych.
 8. Operator w ramach własnej strategii handlowej oprócz ulg ustawowych może przyznać także ulgi o charakterze komercyjnym. Pasażer ma prawo wyboru rodzaju ulgi, tj. może dokonać zakupu biletu ulgowego lub biletu za cenę uwzględniającą ulgę o charakterze komercyjnym.
 9. Uprawnienie ustanowienia własnych ulg przysługuje także Organizatorowi.
 10. Pasażer, który odmawia uiszczenia należności lub opłaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie, może kontynuować podróż, o ile wylegitymuje się ważnym dokumentem tożsamości oraz podpisze zobowiązanie do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty podpisania zobowiązania. W przeciwnym razie osoby upoważnione do kontroli biletów mogą usunąć pasażera z autobusu, na najbliższym przystanku. Nie dotyczy to jednak osoby niepełnoletniej, w przypadku, której osoby upoważnione do kontroli biletów zobowiązane są wezwać funkcjonariuszy policji i przekazać im nieletniego.
 11. Należność nieuiszczona w terminie podlega egzekucji wraz z kosztami postępowania na zasadach ogólnych, określonych w innych przepisach prawa o egzekucji należności bezspornych.
 12. Po rozpoczęciu podróży, pasażer nie może przekazywać biletu innej osobie.
 13. Bilet uszkodzony, zniszczony, przerabiany lub nieczytelny jest nieważny.
 14. Sprzedaż biletów ulgowych odbywa się za okazaniem uprawnienia do ulgi, z której pasażer zamierza skorzystać. Uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych nie dotyczą opłat za przewóz bagażu podręcznego, psa (nie dotyczy psa przewodnika) lub roweru.
 15. W zamian za bilet skradziony lub zagubiony operator nie wystawia duplikatów ani wtórników biletów. Nie dotyczy to biletów imiennych oraz biletów elektronicznych, posiadających możliwość identyfikacji danych personalnych pasażera.
 16. Sprzedaży biletów dokonuje się w kolejności zgłoszeń pasażerów. Inwalidzi o widocznym kalectwie lub poruszający się na wózku inwalidzkim, kobiety ciężarne, osoby z dziećmi do 7 lat, oraz osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (Posłowie, Senatorowie) mogą nabyć bilet poza kolejnością.
 17. Bilet na przejazd jest jednocześnie biletem bagażowym. Nie podlegają opłacie za przewóz przedmioty przestrzenne nieprzekraczające wymiarów 50 x 50 x 40 cm, jak również bagaż podręczny, który jest umieszczony na kolanach podróżnego, przedmioty podłużne nieprzekraczające wymiarów 12 x 12 x 150 cm. przedmioty płaskie nieprzekraczające wymiarów 90 x 75 x 10 cm, instrumenty muzyczne i sztalugi przewożone przez uczniów i studentów szkół muzycznych i plastycznych na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej, ile razy w niniejszym regulaminie jest mowa o bezpłatnym przewozie bagażu, dotyczy to jednej sztuki.
 18. Podróżny może przewozić bagaż podlegający opłacie, nieprzekraczający następujących wymiarów:
  1. dla przedmiotów przestrzennych do 90 x 75 x 40 cm,
  2. dla przedmiotów podłużnych do 12 x 12 x 220 cm,
  3. dla przedmiotów płaskich do 100 x 90 x 10 cm,
  4. dla instrumentów muzycznych do 130 x 70 x 50 cm,
 19. Przewóz bagażu dodatkowego wymaga uiszczenie opłaty za przewóz rzeczy.
 20. W przypadku przewozu rzeczy, innych niż bagaż podręczny i podróżny, (np. rower, narty, itp.) pasażer zobowiązany jest dokonać dodatkowej opłaty za ich przewóz, zgodnie z obowiązującą taryfą za przewóz rzeczy. Uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych nie dotyczą opłat za przewóz bagażu podręcznego, psa ( nie dotyczy psa przewodnika ) lub roweru. Wózki inwalidzkie, wózki dziecięce, rowery przewożone są o ile pozwalają na to gabaryty za opłatą taką jak za bagaż.
 21. Opłata za przejazd oraz opłata za przewóz rzeczy regulowana jest na podstawie cennika opłat zatwierdzonego przez Organizatora.
 22. Operator zobowiązany jest do podania cennika opłat do publicznej wiadomości na dworcach i w pojazdach wykorzystywanych do realizacji komunikacji.
 23. W przypadku odstąpienia przez podróżnego od przejazdu z powodu awarii autobusu, lub braku wolnych miejsc w przypadku zakupu biletu w przedsprzedaży, pasażerowi przysługuje zwrot pełnej kwoty biletu. Warunkiem zwrotu kwoty biletu jest zwrot oryginalnego biletu.
 24. Ujawnione w tracie kontroli biletów bilety sfałszowane, podrobione lub przerobione, osoby upoważnione do kontroli zatrzymują i przekazują funkcjonariuszom policji wraz ze zgłoszeniem popełnienia wykroczenia. Osoby posługujące się takimi biletami traktuje się jak osoby odbywające podróż bez biletu, ze wszystkimi konsekwencjami z tego faktu wynikającymi.

Rozdział 3: Obowiązki i uprawnienia Operatora

 1. Operator zobowiązany jest do:
  1. świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego w przewozach użyteczności publicznej w powiecie pszczyńskim w sposób i na zasadach określonych w:
   • ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015r. poz.915),
   • umowie zawartej z powiatem pszczyńskim o świadczenie usług transportu użyteczności publicznej (dalej umowa),
   • niniejszym regulaminie.
  2. zapewnienia pasażerom bezpiecznych i higienicznych warunków podróży, oraz komfortu wg standardów wykonywania przewozów użyteczności publicznej określonych w "Zasadach organizacji rynku przewozów autobusowych w powiecie pszczyńskim";
  3. zamieszczania informacji dla pasażera w miejscach do tego przeznaczonych i w terminach umożliwiających pasażerom zapoznanie się z wykonywaną komunikacją przed rozpoczęciem podróży;
  4. świadczenia usługi zgodnie z rozkładem jazdy zatwierdzonym przez Organizatora;
  5. przestrzegania zasad organizacji rynku przewozów w powiecie pszczyńskim;
  6. zapewnienia sprawnej obsługi pasażerów, w tym także obsługi bagażu i przewozu zwierząt, w sposób godny i z poszanowaniem ich praw;
  7. informowania pasażerów o przysługujących im prawach;
  8. umożliwienia pasażerom składania reklamacji, wniosków i skarg, zarówno w pojeździe na trasie przewozu, jak i w siedzibie Operatora oraz terminowego ich rozpatrywania w miarę możliwości zgodnie z intencją wnioskodawców i skarżących.
 2. Jeżeli Operator z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po jego stronienie nie jest w stanie wykonać lub dokończyć rozpoczętej usługi przewozu własnym taborem, zobowiązany jest na swój koszt zapewnić tabor zastępczy.
 3. W przypadku podróży przerwanej z przyczyn leżących po stronie Operatora, zobowiązany jest on zabezpieczyć na swój koszt tabor zastępczy i kontynuować podróż do miejsca przeznaczenia. Do przyczyn zależnych od Operatora nie wlicza się przyczyn wynikających z natężenia ruchu, kolizji i wypadków drogowych, w których nie uczestniczy pojazd Operatora, którym pasażer odbywa podróż, warunków drogowych i atmosferycznych, poleceń i nakazów organów porządkowych i policji zobowiązujących kierowcę do incydentalnie odmiennego zachowania się na drodze lub incydentalnej zmiany trasy przewozu.
 4. Operator uprawniony jest do kontroli biletów, a w przypadku stwierdzenia odbywania podróży bez biletu do nałożenia kary porządkowej.
 5. W przypadku stwierdzenia odbywania podróży bez biletu przez osobę niepełnoletnią, odbywającą podróż samodzielnie, Operator zobowiązany jest wezwać policję i przekazać dalsze postępowanie w kompetencje funkcjonariuszy policji. Działanie to nie wyklucza możliwości zastosowania kary porządkowej z tytułu braku biletu.
 6. Operator uprawniony jest do zobowiązania pasażera do umieszczenia elementów bagażu podręcznego lub całego bagażu podręcznego w luku bagażowym, o ile jego przewożenie na pokładzie autobusu mogłoby stanowić zagrożenie dla innych pasażerów lub dla ich bagażu podręcznego, lub mogłoby stanowić zagrożenie uszkodzenia autobusu.
 7. Operator uprawniony jest do sprawdzenia, czy przekazany do przewozu bagaż podróżny oraz rzeczy nie zawierają rzeczy wyłączonych z przewozu środkami komunikacji publicznej z mocy prawa, tj. zwłok lub szczątków ludzkich, materiałów niebezpiecznych, żrących, cuchnących. Operator dokonuje sprawdzenia w obecności podróżnego, a jeżeli jego obecność jest niemożliwa, w obecności, co najmniej dwóch z pozostałych pasażerów, funkcjonariusza Straży Miejskiej lub Policji. W przypadku naruszenia zasad przewozu, pasażer ponosi koszty związane ze sprawdzeniem oraz koszty z tego wynikające. W przypadku braku możliwości ustalenia właściciela, Operator zobowiązany jest powiadomić policję i zastosować się do jej poleceń.
 8. Rzeczy szczególnie cenne, jak gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika, dzieła sztuki, rzeczy posiadające wartość artystyczną lub naukową, itp. pasażer zobowiązany jest przewozić wyłącznie, jako bagaż podręczny i sam sprawować opiekę nad nimi.
 9. Operator uprawniony jest do zatrzymania autobusu wyłącznie na przystankach i obiektach dworcowych wskazanych w rozkładzie jazdy. Operator może pominąć przystanek w sytuacji, gdy nikt z pasażerów nie sygnalizuje chęci opuszczenia autobusu albo na przystanku nie oczekuje żaden pasażer lub w autobusie brak wolnych miejsc, a kierowca wystawił z przodu, na widocznym miejscu stosowną informację o braku wolnych miejsc.
 10. Operator zobowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku, w celu zabrania spóźnionego pasażera sygnalizującego chęć przejazdu tym autobusem, o ile w autobusie są wolne miejsca.
 11. Kierowca i obsługa pokładowa autobusu zobowiązani są do udzielenia pomocy osobie o ograniczonej zdolności ruchowej lub poruszającej się na wózku inwalidzkim w zajęciu miejsca w autobusie i umieszczeniu wózka inwalidzkiego w autobusie lub w luku bagażowym. Dotyczy to także matki z dzieckiem przewożonym w wózku.
 12. Osobę, która w trakcie przejazdu doznała niedyspozycji lub ataku choroby, kierowca ma obowiązek dowieść do najbliższego punktu pomocy medycznej, nawet opuszczając zaplanowana trasę przewozu, lub wezwać pomoc medyczną do autobusu na trasie przewozu. W takim przypadku, kierowca może także na żądanie osoby dokonującej reanimacji przerwać jazdę i zatrzymać autobus, dbając jednak o minimalizację zagrożeń w ruchu drogowym oraz mając na względzie bezpieczeństwo innych pasażerów pozostających w autobusie. Inni pasażerowie zobowiązani są podporządkować się poleceniom kierowcy.
 13. Kierowca upoważniony jest do sprzedaży biletów dopiero po zajęciu miejsc przez posiadaczy biletów zakupionych w kasie i w przedsprzedaży oraz w ilości posiadanych wolnych miejsc.
 14. W przypadku braku miejsc w autobusie, kierowca zobowiązany jest do umieszczenia za przednią szybą w miejscu widocznym dla oczekujących na przystankach informacji o braku miejsc w autobusie.

Rozdział 4: Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator ponosi wobec pasażera skutki prawne w przypadku odjazdu autobusu z punktu odprawy wcześniej, niż to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez upubliczniony rozkład jazdy. Za aktualność podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy odpowiada Operator oraz zarządca przystanku.
 2. Operator ponosi wobec pasażera odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy, o ile zdarzenia te wynikają z winy Operatora.
 3. Operator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za uszkodzenie, ubytek lub utratę bagażu, jeżeli szkoda lub utrata bagażu nastąpiły z winy operatora. Operator zwolniony jest wobec pasażera z odpowiedzialności za bagaż podręczny będący pod opieką pasażera.
 4. W przypadku wypłaty przez Operatora odszkodowania za uszkodzenie lub utratę bagażu, wartość odszkodowania nie może przekraczać wartości bagażu.
 5. Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy Operatora ustala się na zasadach określonych przepisami Prawa przewozowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w przypadku, gdy pasażer spóźni się do autobusu na przystanku początkowym lub po postoju przeznaczonym na przerwę lub odpoczynek po upływie czasu ogłoszonego przez kierowcę.
 7. Bagaż podręczny i rzeczy pozostawione przez pasażera w autobusie, po zakończeniu podróży, nie jest objęty odpowiedzialnością Operatora.

Rozdział 5: Prawa Operatora

 1. Operator uprawniony jest do:
  1. wnioskowania zmian w realizowanej komunikacji;
  2. odmowy przewozu bagażu, jeżeli stanowiłoby to naruszenia prawa, lub gdy przedstawiony do przewozu bagaż stanowiłby zagrożenie dla bagażu innych podróżnych lub dla samych podróżnych, albo stanowiłby zagrożenie uszkodzenia pojazdu;
  3. kontroli biletów i uprawnień do ulg w opłatach za bilety. Uprawnienie to przysługuje także osobom upoważnionym przez Operatora oraz przez Organizatora, pod warunkiem, że osoby te legitymują się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym, co najmniej:
   • zdjęcie osoby uprawnionej,
   • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
   • numer uprawnienia,
   • określenie instytucji uprawniającej do kontroli, którymi mogą być Organizator oraz Operator.
 2. Operator może dysponować miejscami w autobusie, nawet w przypadku numerowania miejsc w przypadkach uzasadnionych zasadami współżycia społecznego, w szczególności, gdy zmiany miejsca wymaga pasażer cierpiący na chorobę lokomocyjną, osoba niepełnosprawna lub matka z dzieckiem.
 3. Operator może stosować kwity bagażowe na przewóz bagażu podróżnego lub rzeczy.
 4. Operator może nie dopuścić do przewozu lub usunąć z autobusu osoby:
  1. odmawiające uiszczenia opłaty za bilet, lub opłaty za bagaż dodatkowy;
  2. pomimo upomnienia nie przestrzegające obowiązujących przepisów prawa, lub niniejszego regulaminu, lub niepodporządkowujące się zarządzeniom porządkowym kierowcy lub personelu pokładowego Operatora;
  3. nietrzeźwe, zakłócające porządek w autobusie;
  4. znajdujące się w stanie, który może być uciążliwy lub niebezpieczny dla współpasażerów lub obsługi;
  5. mogące zabrudzić inne osoby lub wnętrze autobusu.

Rozdział 6: Prawa pasażera

 1. W przypadku kursów wykonywanych taborem przystosowanym do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej lub poruszające się na wózkach inwalidzkich osoby spełniające ten warunek posiadające odpowiednie uprawnienia nadane przez właściwe instytucje zajmują miejsca w pierwszej kolejności przed innymi pasażerami.
 2. Posiadacze biletów miesięcznych mają pierwszeństwo zajęcia miejsca w autobusie przed posiadaczami biletów jednorazowych.
 3. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem. Opiekunem może być wyłącznie osoba powyżej 13 roku życia.
 4. Operator nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi, w tym podróżującymi samodzielnie. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełna odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich.
 5. W przypadku poniesienia przez Operatora w związku z przewozem osoby niepełnoletniej jakichkolwiek dodatkowych kosztów, Operator będzie dochodził zwrotu tych kosztów od rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.
 6. Pasażer ma prawo oczekiwać, że usługa przewozu świadczona przez Operatora zostanie zrealizowana terminowo, zgodnie z podanym do publicznej wiadomości rozkładem jazdy, w godnych, schludnych i estetycznych warunkach, komforcie odpowiadającym standardom przewozów powiatowych określonym w zasadach organizacji rynku przewozów drogowych w powiecie pszczyńskim, z poszanowaniem godności i praw pasażera.
 7. Pasażer ma prawo oczekiwać pomocy i wsparcia ze strony obsługi komunikacji, szczególnie pomocy przy zajęciu miejsca w pojeździe, umieszczeniu bagażu oraz w zakresie informacji o realizowanej komunikacji i połączeniach skomunikowanych. Prawo to jednak nie może prowadzić do naruszenia przez kierowcę lub obsługę pasażerów zasad bezpiecznej jazdy i zachowania się w ruchu drogowym.
 8. Pasażer upoważniony jest do zajęcia tylu miejsc w autobusie, ile biletów posiada i jest w stanie okazać na żądanie kierowcy lub osoby upoważnionej do kontroli biletów.
 9. Pasażer ma prawo oczekiwać, że zgłoszony do przewozu razem z pasażerem bagaż dodatkowy, będzie zabrany w miarę posiadanego miejsca bagażowego, oraz o ile bagaż ten nie będzie stanowił zagrożenia uszkodzenia bagażu innych podróżnych, zagrożenia uszkodzenia autobusu oraz, ze przewóz tego bagażu będzie dopuszczalny innymi przepisami prawa.

Rozdział 7: Obowiązki i odpowiedzialność pasażera

 1. Pasażer zobowiązany jest:
  1. do zakupienia biletu na planowany przejazd przed rozpoczęciem podróży, a najpóźniej bezpośrednio po wejściu do autobusu poprzez zakup biletu u kierowcy;
  2. okazania kierowcy oraz osobom upoważnionym do kontroli biletów dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do ulg w opłacie za bilet, o ile z uprawnień tych przy zakupie biletu korzysta;
  3. do zastosowania się do poleceń porządkowych kierowcy, nie zakłócenia warunków pracy kierowcy i podróży innym pasażerom;
  4. zgłosić kierowcy chęć wydłużenia trasy przewozu najpóźniej na przystanku, do którego posiada wykupiony bilet;
  5. zachować czystość pojazdu oraz zachowywać się kulturalnie, z godnością i szacunkiem do współpasażerów i obsługi autobusu;
  6. poddać się kontroli biletów przez uprawnione osoby, oraz udokumentowania uprawnień do ulgowej opłaty za przejazd o ile takowe posiada i z nich korzysta.
 2. Pasażer otrzymując bilet, zobowiązany jest sprawdzić poprawność biletu w zakresie, co najmniej zgłoszonej trasy przewozu, daty, godziny odjazdu autobusu z przystanku początkowego, uwzględnienia ulgi w opłacie biletowej z wykazaniem tej ulgi w treści biletu. Ewentualne reklamacje w tym zakresie pasażer zobowiązany jest zgłosić sprzedawcy bezpośrednio po zakupie biletu i nie później niż przed zajęciem miejsca w autobusie.
 3. Pasażer zobowiązany jest do zajęcia miejsca we właściwym autobusie i wysiąść na właściwym przystanku.
 4. Pasażer ponosi odpowiedzialność za przejazd bez ważnego biletu oraz za niezgłoszenie wydłużenia trasy przejazdu. Kontynuowanie przewozu na trasie nieobjętej posiadanym biletem traktuje się, jako jazdę bez biletu.
 5. Pasażer odpowiada i ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zawinione przez siebie, przez osobę lub zwierzę pozostające pod jego opieką, bagaż osobisty uszkodzenia, zanieczyszczenia pojazdu, straty lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich i zobowiązany jest do naprawienia szkody w wysokości rzeczywistej szkody. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia od pasażera innych należności na zasadach określonych przepisami prawa.
 6. W środkach komunikacji publicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu przez podróżnych i obsługę oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji psychoaktywnych (np. narkotyków).
 7. W przypadku, gdy autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem.
 8. W przypadku, gdy autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu jest przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym. Rodzic lub opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym, niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach. W przypadku zmiany przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.zm.) w zakresie przewozu dzieci w fotelikach, przepis ten stosuje się odpowiednio.
 9. W czasie jazdy, jak i na postoju pasażer zobowiązany jest zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie może otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać z autobusu jakichkolwiek przedmiotów, oraz wskakiwać i wyskakiwać z autobusu w ruchu.

Rozdział 8: Przewóz bagażu, rzeczy i zwierząt

 1. Pasażer może przewozić w pojeździe bagaż podręczny (w tym również rower/urządzenie transportu osobistego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie) lub zwierzę, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w taki sposób, aby nie utrudniało ono i nie narażało na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniało widoczności kierującemu i nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu.
 2. Pasażer może przewozić maksymalnie do trzech sztuk bagażu ręcznego (torby, plecaka, futerału na instrument muzyczny itp.).
 3. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 4. Pasażer może przewozić bagaż (w tym również rower/urządzenie transportu osobistego) lub zwierzę w sposób, który nie narusza realizacji rozkładu jazdy.
 5. Pasażer posiadający założony na plecach plecak turystyczny /podróżny zobowiązany jest do jego zdjęcia na czas przejazdu.
 6. W pojazdach znajdują się wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (symbolizującym dane uprawnienie) miejsca dla:
  1. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  2. osób z dzieckiem w wózku dziecięcym,
  3. osób z rowerami.
 7. Jeżeli pojazd posiada miejsca, o których mowa w § 77 pkt. 1-3 przewóz rowerów dozwolony jest wyłącznie w tym miejscu, z zastrzeżeniem § 85. Pojazdy takie oznaczone są wewnątrz i na zewnątrz odpowiednim piktogramem.
 8. Wprowadzenie roweru do pojazdu jest możliwe pod warunkiem, że liczba przebywających w nim pasażerów nie będzie ograniczała swobodnego ustawienia roweru we wskazanym do tego miejscu.
 9. Pasażer przewożący rower zobowiązany jest do unieruchomienia go podczas trwania całego przejazdu poprzez zabezpieczenie przed przemieszczeniem, przewróceniem, przechyleniem oraz przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem ciała lub mienia pozostałych pasażerów, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem pojazdu, narażeniem pozostałych pasażerów na niewygody lub ograniczenie im swobody poruszania się po pojeździe poprzez wykorzystanie urządzeń będących na wyposażeniu pojazdu (np. uchwyty, pasy itp.).
 10. Dopuszcza się przewóz w pojazdach w sposób nieprzeszkadzający innym pasażerom, następujących urządzeń transportu osobistego:
  1. złożonych i przewożonych w pokrowcu lub trzymanych w ręku składanych hulajnóg,
  2. małych hulajnóg dziecięcych przewożonych przez opiekuna towarzyszącemu dziecku,
  3. wrotek, rolek itp.,
  4. deskorolek itp.

  Pasażer z rowerem/urządzeniem transportu osobistego zobowiązany jest wejść do pojazdu jako ostatni.

 11. Przewóz roweru w pojeździe bez wyznaczonych miejsc lub w innym miejscu niż określone w § 77 pkt 3, możliwy jest tylko i wyłącznie za zgodą kierującego pojazdem.

Rozdział 9: Zasady pobierania opłat oraz kontrola biletów

 1. Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera biletów, Operatora, obsługi pojazdu.
 2. Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi biletów, operatorowi, obsłudze pojazdu dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego.
 3. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletów, operatora, obsługę pojazdu:
  1. brak odpowiedniego lub ważnego biletu lub;
  2. brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub;
  3. naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, kontroler biletów, operator, obsługa pojazdu wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej.
 4. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi, Operatorowi, obsłudze pojazdu dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler, Operator, obsługa pojazdu wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.
 5. W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler, Operator, obsługa pojazdu ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.
 6. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu i uprawnia pasażera do kontynuowania jazdy tym samym pojazdem.
 7. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo używany przez osobę, do której on nie należy lub nieuprawnioną, kontroler biletów, operator, obsługa pojazdu ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.
 8. W razie spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, sprawca obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej przewidzianej w taryfie.
 9. Uiszczenie opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia sprawcy zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu od odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę.

Rozdział 10: Reklamacje

 1. W przypadku składania reklamacji, pasażer zobowiązany jest dokładnie opisać zdarzenie, w stopniu umożliwiającym identyfikację daty, godziny kursu, którego reklamacja dotyczy, oraz w miarę możliwości uzyskać potwierdzenie innych pasażerów, kierowcy, obsługi pokładowej autobusu lub funkcjonariusza Straży Miejskiej lub Policji, a w przypadku ich odmowy potwierdzenia zdarzenia, zawrzeć stosowną informację w treści reklamacji.
 2. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy opłaty za bilet, do reklamacji pasażer zobowiązany jest załączyć oryginalny bilet.
 3. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy uszkodzenia bagażu, pasażer zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Operatora bagaż celem dokonania oględzin.
 4. Operator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty wpływu do jego siedziby. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, Operator powiadomi reklamującego oraz Organizatora o przeszkodach umożliwiających terminowe rozpatrzenie reklamacji raz sam wyznaczy termin jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje można kierować pod adresem operatora lub Organizatora.
 6. Operator w każdym autobusie dokonującym przewozów użyteczności publicznej organizowanym przez Powiat Pszczyński zamieści w widocznym miejscu adres własny oraz adres organizatora, właściwy do wnoszenia reklamacji. Pod pojęciem adresu przyjmuje się dane adresowe oraz kontakt telefoniczny.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności: ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2015r. poz. 915), ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013r. poz. 1414 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012r. poz. 1138 z późn. zm.),
 8. Regulamin przewozu wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r.

Zasady organizacji systemu informacji dla pasażera w drogowych powiatowych przewozach pasażerskich w powiecie pszczyńskim

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 30 września 2016 r.

Rozdział 1: Podmiot i przedmiot sytemu informacji dla pasażera

 1. Do stosowania zasad określonych poniżej zobowiązani są:
  1. Operatorzy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.);
 2. System informacji pasażerskiej w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w powiecie pszczyńskim składa się z:
  1. informacji podawanej do publicznej wiadomości w środkach transportu;
  2. informacji podawanej do publicznej wiadomości przez Operatora;
  3. informacji podawanej do publicznej wiadomości przez Organizatora;
  4. systemu identyfikacji wizualnej przewozów użyteczności publicznej.

Rozdział 2: Informacja podawana do publicznej wiadomości w środkach transportu

 1. Informacja dla pasażerów podawana w środkach transportowych zawiera, co najmniej:
  1. widoczne z zewnątrz pojazdu trwale zamocowane tablice kierunkowe, zawierające, co najmniej określenie przystanku końcowego;
  2. oznaczenie przewozu, jako przewóz użyteczności publicznej;
  3. oznaczenie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o ograniczonej zdolności ruchowej, o ile dotyczy;
  4. oznaczenie Organizatora przewozów użyteczności publicznej, wg zasad określonych w systemie identyfikacji wizualnej przewozów użyteczności publicznej w powiecie pszczyńskim;
 2. Widoczne z zewnątrz tablice kierunkowe umieszcza się, co najmniej:
  1. jedną widoczną z przodu pojazdu po prawej jego stronie;
  2. jedną widoczną z boku pojazdu, umieszczoną po jego prawej stronie, możliwie najbliżej pierwszych drzwi wejściowych w miejscu zapewniającym jej ciągłą widoczność, w tym także po otwarciu drzwi.
 3. Widoczne z przodu i z boku pojazdu tablice kierunkowe mogą być stałej lub zmiennej treści, świetlne lub podświetlane w warunkach ograniczonej widoczności oraz w nocy.
 4. Operator zobowiązany jest zapewnić widzialność treści tablic kierunkowych, w dzień i w nocy z odległości, co najmniej 20 metrów przez osoby nieużywające szkieł korekcyjnych wzroku, i w warunkach pełnej przejrzystości powietrza.
 5. Operator zobowiązany jest do oznaczenia wszystkich pojazdów używanych do realizacji przewozów użyteczności publicznej w powiecie pszczyńskim oznaczeniem Organizatora, zgodnie z wzorami zamieszczonymi poniżej. Oznaczenie Organizatora zamieszcza się z lewej i prawej strony pojazdu, powyżej koła autobusu.
 6. Wzory dotyczące wykonania oznakowania pojazdów, Organizator zamieszcza na swojej stronie internetowej.
 7. Oznaczenie Operatora zamieszcza się z lewej i prawej strony pojazdu i zawiera, co najmniej:
  1. firmę, pod którą działa Operator;
  2. adres;
  3. logo, o ile operator posiada i posługuje się znakiem graficznym. Treść oznaczenia i miejsce umieszczenia oznaczenia Operatora na pojeździe zatwierdza Organizator.
 8. W przypadku pojazdu zastępczego, oznakowanie, o którym mowa może być w formie przenośnej tablicy o stałej treści z dodatkowym napisem „Pojazd zastępczy”.

Rozdział 3: Informacja podawana do publicznej wiadomości przez Operatora

 1. Operator podaje do publicznej wiadomości rozkład jazdy oraz informacje z nim związane poprzez:
  1. przekazanie rozkładu jazdy zarządcom przystanków i obiektów dworcowych, z których realizuje komunikację, wraz z informacją, od kiedy komunikacja zostanie uruchomiona lub zakończona;
  2. zamieszczenie na swojej stronie internetowej rozkładu jazdy wraz z informacją, od kiedy komunikacja zostanie uruchomiona lub zakończona;
 2. Organizator przydziela Operatorowi numer ewidencyjny Operatora, składający się z oznaczenia numerem " U/2410/… „odpowiadającym numerowi ewidencji statystycznej powiatu pszczyńskiego w systemie statystyki państwowej, i numeru linii. Numer operatora poprzedza się literą "U".
 3. Komunikację użyteczności publicznej w rozkładach jazdy oznacza się:
  1. w przypadku rozkładów jazdy zawierających wyłącznie kursy użyteczności publicznej poprzez umieszczenie w części nagłówkowej rozkładu jazdy określenia słownego o treści: „U - przewozy użyteczności publicznej”, gdzie U jest numerem ewidencyjnym Operatora;
 4. Spełniając określony w przepisach prawa obowiązek informacyjny w zakresie przekazania rozkładów jazdy zarządcom przystanków i obiektów dworcowych w celu podania ich do publicznej wiadomości, Operator, zobowiązany jest do przekazania numeru ewidencyjnego Operatora, swoich danych teleadresowych oraz numeru telefonu lub infolinii oraz zapewnić kontakt, co najmniej w czasie realizacji komunikacji.
 5. Operator na swojej stronie internetowej zobowiązany jest zamieścić:
  1. swoje dane adresowe oraz numer telefonu do kontaktu w sprawach realizacji komunikacji użyteczności publicznej;
  2. dane teleadresowe Organizatora przewozów użyteczności publicznej w powiecie pszczyńskim;
  3. rozkład jazdy realizowanej komunikacji użyteczności publicznej;
  4. cenniki opłat za przejazd, przewóz bagażu i rzeczy;
  5. wykaz ustawowych ulg w opłatach za bilety obowiązujących w przewozach użyteczności publicznej wraz z określeniem grup uprawnionych oraz podstawą prawną stosowania tych ulg;
  6. wykaz ulg samorządowych Organizatora w opłatach za bilety obowiązujących w przewozach użyteczności publicznej wraz z określeniem grup uprawnionych oraz podstawą prawną stosowania tych ulg;
  7. regulamin przewozu osób w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pszczyński;
  8. połączony ze skrzynką e-mailową operatora formularz do składania zapytań, wniosków, skarg, zażaleń i reklamacji;
  9. komunikaty o odstępstwach w realizacji komunikacji użyteczności publicznej, oraz wszelkie inne informacje mające lub mogące mieć wpływ na decyzje pasażera związane z korzystaniem lub nie, z przewozów użyteczności publicznej.
 6. Rozkład jazdy Operator zamieszcza na swojej stronie internetowej w formie czytelnego skanu dokumentu zatwierdzonego przez Organizatora. Niezależnie od tego, podanie rozkładu jazdy do publicznej wiadomości może nastąpić w formie wyszukiwarki połączeń zamieszczonej na stronie operatora, lub zamieszczonej na innej stronie lub innej platformie internetowej; w tym przypadku operator zobowiązany jest zamieścić na swojej stronie link do tej wyszukiwarki.

Rozdział 4: Informacja podawana do publicznej wiadomości przez Organizatora

 1. Organizator administruje stroną lub platformą internetową, na której podaje do publicznej wiadomości:
  1. swoje dane adresowe oraz numer telefonu do kontaktu w sprawach realizacji komunikacji użyteczności publicznej realizowanej w powiecie pszczyńskim;
  2. dane teleadresowe Operatorów przewozów użyteczności publicznej w powiecie pszczyńskim;
  3. dane teleadresowe przewoźników, którym udzielił potwierdzenia zgłoszenia przewozu w powiecie pszczyńskim w powiatowym przewozie pasażerskim;
  4. rozkład jazdy realizowanej komunikacji użyteczności publicznej, ze wskazaniem, który Operator realizuje komunikację użyteczności publicznej na wskazanej linii komunikacyjnej;
  5. rozkład jazdy komunikacji realizowanej przez przewoźników, którym Organizator udzielił potwierdzenia zgłoszenia przewozu w powiatowych przewozach pasażerskich;
  6. cenniki opłat za przejazd, przewóz bagażu i rzeczy;
  7. wykaz ustawowych ulg w opłatach za bilety obowiązujących w przewozach użyteczności publicznej wraz z określeniem grup uprawnionych oraz podstawą prawną stosowania tych ulg;
  8. wykaz lub zasady udzielenia ulg handlowych, lub inne działania marketingowo - promocyjne, wraz z określeniem okresu, zakresu i zasięgu ich obowiązywania;
  9. Regulamin przewozu osób w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pszczyński;
  10. połączony ze skrzynką e-mailową organizatora formularz do składania zapytań, wniosków, skarg, zażaleń i reklamacji;
  11. komunikaty o odstępstwach w realizacji komunikacji użyteczności publicznej, oraz wszelkie inne informacje mające lub mogące mieć wpływ na decyzje pasażera związane z korzystaniem lub rezygnacją z przewozów użyteczności publicznej.
 2. Rozkład jazdy Organizator zamieszcza na swojej stronie internetowej w formie czytelnego skanu dokumentu zatwierdzonego przez Organizatora. Niezależnie od tego, podanie rozkładu jazy do publicznej wiadomości może nastąpić w formie wyszukiwarki połączeń zamieszczonej na stronie Organizatora, lub zamieszczonej na innej stronie lub innej platformie internetowej; w tym przypadku Organizator zobowiązany jest zamieścić na swojej stronie link do tej wyszukiwarki.

Rozdział 5: System identyfikacji pojazdów użyteczności publicznej - Wzór oznakowania pojazdów

Wzór nr 1
Przykład oznakowania pojazdów użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pszczyński.

Oznakowanie pojazdów

Zasady organizacji rynku przewozów drogowych w przewozach pasażerskich w powiecie pszczyńskim

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 30 września 2016 r.

Rozdział 1: Zasady ogólne

 1. Rynek przewozów zbiorowych w komunikacji drogowej na terenie powiatu pszczyńskiego od 1 stycznia 2017 r. obsługują:
  1. przewoźnicy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.);
  2. Operatorzy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.);
 2. Dokumentami uprawniającymi do wykonywania publicznych przewozów drogowych są dokumenty, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.)
 3. Podstawą organizacji przewozów użyteczności publicznej w powiecie pszczyńskim jest Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pszczyńskiego przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego nr X1I89/l5 z dnia 28 października 2015 roku. w sprawie organizowania drogowych powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 4. Przebieg linii komunikacyjnych określa Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Dla powiatu Pszczyńskiego przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XI/89/15 z dnia 28 października 2015 r.
 5. Ilość kursów na linii komunikacyjnej będącą linią użyteczności publicznej określa Organizator.
 6. Ilość kursów w ciągu doby na każdej z linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 5 kursów w dni robocze i szkolne.
 7. Rozkład dobowy kursów użyteczności publicznej zapewnia dojazd do miejscowości przeznaczenia, co najmniej w godzinach szczytu porannego (w godz. 5-9), popołudniowego (w godz. 14-17), i godzinach (18-21).
 8. Tygodniowy i roczny rozkład kursów opracowuje się z uwzględnieniem natężenia potoków pasażerskich w poszczególne dni tygodnia, dni wolne od pracy i w dni świąteczne oraz okresów przerw w nauce w szkołach publicznych.

Rozdział 2: Rozkład jazdy

 1. Rozkład jazdy sporządza się wg zasad określonych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915).
 2. Rozkład jazdy przewozów użyteczności publicznej opracowuje Organizator.
 3. Zmiany rozkładu jazdy proponuje Operator i przedstawia do akceptacji i zatwierdzenia Organizatorowi.
 4. Termin wejścia w życie rozkładu jazdy lub zmian w rozkładzie jazdy na wniosek Operatora określa Organizator.
 5. Zmiany wykonywania komunikacji użyteczności publicznej dokonuje się w terminach określonych w przepisach wykonawczych do Prawa przewozowego. W uzasadnionych przypadkach, zmiany wykonywania komunikacji użyteczności publicznej można dokonać także w innych terminach, jeżeli dopuszczają to przepisy prawa.

Rozdział 3: Informacja dla pasażerów

 1. Operator zobowiązany jest do podawania informacji dla pasażera o realizowanej komunikacji w powiatowych przewozach użyteczności publicznej zarządcom przystanków i obiektów dworcowych, w sposób, terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
 2. Operator zobowiązany jest posiadać swoją stronę internetową oraz podawać rozkłady jazdy realizowanej komunikacji w powiatowych przewozach użyteczności publicznej do publicznej wiadomości poprzez ich zamieszczenie na swojej stronie internetowej. Zamieszczenie informacji, o której mowa może mieć formę skanu zatwierdzonego rozkładu jazdy wraz z zaświadczeniem, lub wyszukiwarki komunikacji i połączeń. W przypadku z korzystania wyszukiwarki połączeń umieszczonej pod innym adresem internetowym niż strona Operatora, Operator zobowiązany jest na swojej stronie zamieścić link do wyszukiwarki i opisać go, jako wyszukiwarka komunikacji i połączeń w powiatowych przewozach użyteczności publicznej realizowanych na terenie powiatu pszczyńskiego.
 3. Operator zobowiązany jest oznakować pojazdy wykorzystywane do realizacji komunikacji użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, w co najmniej dwie tablice kierunkowe (jedna z przodu pojazdu, jedna z boku pojazdu przy pierwszych drzwiach wejściowych), oznakowanych, jako przewóz użyteczności publicznej, widoczne w dzień i w nocy z odległości, co najmniej 20 metrów. W czasie od zmierzchu do świtu tablice kierunkowe winny być podświetlone i zapewniać dostateczną czytelność treści.
 4. Koszty związane z podawaniem do publicznej wiadomości informacji o realizowanej komunikacji użyteczności publicznej przez Operatora obciąża Operatora.
 5. Organizator podaje do publicznej wiadomości informację dla pasażera w postaci skanu zatwierdzonego rozkładu jazdy wraz z zaświadczeniem wydanym Operatorowi na swojej stronie internetowej. Organizator może w informacji dla pasażera posługiwać się wyszukiwarką komunikacji i połączeń, w tym także połączeń kolejowych, a w przypadku, gdy wyszukiwarka zamieszczona jest pod innym adresem niż strona Organizatora, Organizator na swojej stronie zamieści link i opisze go, jako wyszukiwarka komunikacji i połączeń przewozów użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w powiecie pszczyńskim.
 6. Koszty związane z organizowaniem przez Organizatora informacji dla pasażera, Organizator ponosi samodzielnie.

Rozdział 4: Regulamin przewozu

 1. Organizator opracowuje regulamin przewozu osób w drogowych przewozach użyteczności publicznej - zwany dalej regulaminem przewozu, obowiązujący Operatorów wykonujących przewozy użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie powiatu pszczyńskiego.
 2. Zatwierdzony regulamin przewozu Organizator udostępnia na swojej stronie internetowej, w miejscu, gdzie zamieszcza informację dla pasażera, oraz w obiektach dworcowych na terenie wykonywanej komunikacji w powiatowych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej.
 3. Organizator opracowuje wyciąg z Regulaminu przewozu.
 4. Operator zobowiązany jest udostępnić w miejscu widocznym na każdym pojeździe wykorzystywanym do realizacji powiatowych przewozów pasażerskich w komunikacji użyteczności publicznej w powiecie pszczyńskim wyciąg z Regulaminu przewozu.
 5. Operator nie posiada uprawnień do jakichkolwiek zmian treści regulaminu przewozów, oraz wyciągu z Regulaminu przewozu.
 6. Operator zobowiązany jest w przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pszczyński, stosować się do Regulaminu przewozu opracowanego i zatwierdzonego przez Organizatora.