Komunikacja Powiatowa w Powiecie Pszczyńskim

Deklaracja dostępności Komunikacji Powiatowej

Starostwo Powiatowe w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komunikacji Powiatowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Pszczyński
 • Adres: Starostwo Powiatowe
  ul. 3 Maja 10
  43-200 Pszczyna
 • E-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl
 • Telefon: 324492300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Przesiadkowe ul. Sokoła 10

 • Budynek jest parterowy. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.
 • W budynku znajduje się plan tyflograficzny przymocowany do ściany. Do planu z każdego wejścia prowadzą ścieżki naprowadzające.
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb z niepełnosprawnościami.
 • Wnętrze poczekalni dostępne i przyjazne dla osób na wózkach.
 • W informacji zainstalowano pętlę indukcyjną.
 • Możliwy jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest u dyspozytora.
 • Przy Centrum Przesiadkowym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10

 • W pobliżu starostwa znajduje się Centrum Przesiadkowe oraz dworzec PKP
 • Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście znajduje się od strony ul. 3 Maja. Wejście to jest nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu, bo prowadzą do niego schody. Po obu stronach schodów na odpowiednich wysokościach zamontowane są poręcze. Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się od strony parkingu, gdzie zainstalowano dźwig dla osób niepełnosprawnych. Tuż przy tym wejściu wyznaczone zostały także dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem głównym umieszczony jest głośnik systemu TOTUPOINT naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Kolejne znaczniki TOTUPOINT znajdują się na parterze przy windzie i na piętrze przy sali narad.
 • Przy wejściu głównym znajduje się plan tyflograficzny parteru. Od wejścia do planu i punktu obsługi klienta prowadzi ścieżka naprowadzająca. Kolejna tyflomapa znajduje się na pierwszym piętrze po lewej stronie od wyjścia z windy. Plan tyflograficzny na każdym piętrze zawiera legendę ze spisem pomieszczeń oraz odwzorowanie rzutu piętra wraz z numerami poszczególnych biur. Tyflomapa opisana jest alfabetem Braille’a.
 • Przy wejściu głównym i przy wyjściu z windy znajdują się tablice informacyjne z planem budynku.
 • Punkt Obsługi Klienta znajduje się na wprost wejścia głównego, drogę do Punktu Obsługi Klienta z windy wskazują tablice kierunkowe.
 • Pętla indukcyjna znajduje się w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 1 - Pokoju indywidualnej obsługi klienta. Dostępna jest także przenośna pętla w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz w sali narad. Dostępne są również pętle przenośne. Każdy ma możliwość zgłoszenia potrzeby skorzystania z pętli indukcyjnej.
 • Tabliczki przy drzwiach do pomieszczeń biurowych posiadają opisy wydziałów w alfabecie Braille’a. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo. Przed zejściem ze schodów w głównej klatce schodowej zamontowano ostrzegawczy pas z wypustkami.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze jak i na I piętrze. Na parter oraz pierwsze piętro można wjechać dźwigiem do przewozu osób.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, w końcu korytarza po prawej stronie.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Na parterze przy stanowiskach dla klientów zamontowano lupy.
 • W Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz w Pokoju Indywidualnej Obsługi Klienta można skorzystać z lupy elektronicznej.
 • Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się mata i krzesło przeznaczone do ewakuacji osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W urzędzie działa system kolejkowy. Żeby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu (Rejestracja pojazdów, Prawa jazdy) należy wcześniej umówić wizytę. Można to zrobić na miejscu w urzędzie, telefonicznie lub za pomocą systemu kolejkowego. Wizytę wcześniej należy zarezerwować przez internet także w Geodezji i Biurze Paszportowym - rezerwacja wizyty. Po przyjściu do urzędu należy kod otrzymany mailem potwierdzić w biletomacie i pobrać numerek. Biletomaty znajdują się na parterze przy Punkcie Obsługi Klienta. Obsługiwane numery przywoływane są dźwiękowo, a także wyświetlane na monitorach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na miejscu, w siedzibie starostwa (ul. 3 Maja 10) zapewniony jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest w Punkcie Obsługi Klienta. Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Punktu Obsługi Klienta.